KYON
1  (A) Oi Tsuki (A) Sanbon Tsuki  Zenkutsu-dachi
2  (AR) Uchi Uke (+) Gedan Barai (=) Gyaku Tsuki  Zenkutsu-dachi
3  (AR) Shuto Uke (=) Kizami Mawashi Geri (=) Gyaku Tsuki  Kokutsu-dachi e Zenkutsu-dachi
4  (A) Ushiro Geri  Zenkutsu-dachi
5  (A) Yoko Geri Keagi (=) Yoko Geri Kekomi  Kiba-dachi
6  (A) Ren Geri  Zenkutsu-dachi
7  (A) Soto Uke (+) Enpi (=) Kizami Geri Kekomi (=) Uraken (=) Gyaku Tsuki  Zenkutsu-dachi e Kiba-dachi

 

pt azul pt vermelho KATA
Heian Godan
KUMITE
Ippon-Kumite (Jodan, Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri)
Legenda
(A) Avançar   (R) Recuar   (AR) Avançar e Recuar   (=) No mesmo lugar
(+) Técnica com a mesma perna ou mesmo braço